🇩🇰 Lene Kottal Professional Genealogy Bestil forundersøgelse

Afskrift af et skifte fra skiftemyndigheden Sorø birk i 1879

Lene Dræby Kottal
Afskrift af et skifte fra skiftemyndigheden Sorø birk i 1879

Min tip-tip-oldemor Ane Marie Madsdatter døde den 31. marts 1879 på Broby Mark i Vester Broby sogn, Alsted herred, Sorø amt. Billedet ovenfor viser Vester Broby Kirke.1 Da Ane Marie Madsdatter døde, kunne skifter holdes privat, hvis alle disse fire betingelser var opfyldt:

 • Der var mindst én livsarving, fx et barn
 • Ingen af arvingerne var mindreårige
 • Ingen af arvingerne var fraværende
 • Ingen af de myndige arvinger krævede offentligt skifte

De første tre punkter kan du ofte forske dig frem til, men du kan ikke vide, om en myndig arving krævede offentligt skifte uden at se, om der findes et skifte eller ej.

Fra 1851 til 1919 var der to ordinære skiftemyndigheder (retsbetjente) for landbefolkningen: Herredsfogeden og birkedommeren. For Sjællands vedkommende kan du finde myndigheden for hvert sogn i en pdf, der indeholder en arkivregistratur over Sjællandske retsbetjente indtil 1919. En arkivregistratur er en oversigt over arkivalierne under de forskellige arkivskabere. På side 142 starter en fortegnelse over de forskellige sognes tilhørsforhold. Ud for Vester Broby står der, at sognet hørte under Sorø birk indtil 1919. Hvis du vil, kan du slå op i pdf’ens register og finde myndigheden for at læse mere om den. Deraf fremgår det bl.a. at Sorø birk hørte administrativt sammen med Sorø byfoged fra 1789. Det er nyttigt at vide, når protokollerne skal findes. På AO genvej kan du finde protokollerne for retsbetjenten Sorø by og birk som vist på skærmbilledet nedenfor.

Skærmbillede fra AO genvej

Når du har valgt retsbetjenten i rullemenuen, kommer der en liste frem med alle protokollerne. Et skifte starter altid med en dødsanmeldelse. Nogle steder står dødsanmeldelserne i selve skifteprotokollen, andre steder er der særlige dødsanmeldelsesprotokoller. Når der er en dødsanmeldelsesprotokol, starter jeg altid der. I dødsanmeldelsesprotokollen vil der nemlig stå, hvis der ikke findes et skifte, fx hvis enken/enkemanden ville sidde i uskiftet bo. Dødsanmeldelserne står i kronologisk rækkefølge efter anmeldelsesdato. Ved at finde dødsdatoen og kigge på anmeldelserne fra denne og de kommende datoer, findes dødsanmeldelsen for Ane Marie Madsdatter.

Afskrift af dødsanmeldelsen i dødsanmeldelsesprotokollen

”1879 d 1ste April anmeldte Smed Hans Rasmussen af Broby at hans Hustru Ane Marie Madsdatter igaar er død. Skifte vil blive afholdt. Arvingerne ere: Karen Sophie Nielsen gift med Ledevogter Hans Henriksen Nordruplund, Ane Marie Nielsen gift med Opsynsmand Christen Pedersen Tersløse, Ane Kirstine Nielsen gift med Ledevogter Andreas Andersen lille Bøgeskov, Ane Cathrine Nielsen gift med Hotelejer J. Pedersen Store Heddinge, Maren Nielsen gift med Post Niels Jensen Lynge, Jacobine Nielsen, gift med Arbejdsmd. Hans Pedersen Kjøbenhavn, Niels Jacob Nielsen Smedesvend i Ringsted, Skomager Lars Hansen i Espe pr. Ryddinge Fyen, Hansine Hansen Kjøbenhavn, Karen Marie Rasmussen hjemme.”2

Sådan findes skiftet

Næste skridt er at finde selve skiftet. Heldigvis er der et register til skifterne under Sorø birk i Sorø amt for årene 1876-1881. Hvis der ikke findes et register, er du nødt til at søge side for side fra dødsdatoen og fremefter. I registreret ud for ”Madsdatter, Ane Marie, Smed Hans Rasmussens Hustru, Broby” henvises til folio 217, 221 og 226.3 Ved opslag på disse sider viser det sig, at dødsanmeldelsen også er skrevet ind i skifteprotokollen, nemlig på folio 217. Folio 221 viser, hvad der skete på en skiftesamling og folio 226 indeholder en afskrift af et testamente, som Ane Marie havde lavet.

Afskrift af dødsanmeldelsen i skifteprotokollen

”1879 den 1 April anmeldtes, at Ane Marie Madsdatter, Smed Hans Rasmussens Hustru af Broby er død igaar. Arvingerne ere:

 1. Enkemanden
 2. Karen Sofie Nielsen, gift med Ledevogter Hans Henriksen i Nordruplund.
 3. Ane Marie [Nielsen,] [gift med] Opsynsmand Christen Pedersen i Tersløse.
 4. Ane Kirstine [Nielsen,] [gift med] Ledevogter Andreas Andersen, lille Bøgeskov.
 5. Ane Katrine [Nielsen,] [gift med] Hotelejer J Pedersen, Storehedinge.
 6. Maren [Nielsen,] [gift med] Post Niels Jensen, Lynge.
 7. Jacobine [Nielsen,] [gift med] Arbejdsmand Hans Pedersen, Kjøbenhavn.
 8. Niels Jacob [Nielsen], Smedesvend i Ringsted.
 9. Lars Hansen, Skomager i Espe pr. Ryddinge i Fyn.
 10. Hansine Hansen i Kjøbenhavn.
 11. Karen Marie Rasmussen, hjemme i Broby.”4

Afskrift af skiftesamlingen

"Skiftesamling efter Ane Marie Madsdatter, Smed Hans Rasmussens Hustru af Broby.

1879 den 10 Maj blev Skifteret sat og holdt på Raadstuen i Sorø i Overværelse af Vidnerne Westergaard og Bronie, hvor da blev afholdt en Samling i fornævnte Bo.

Enkemanden Hans Rasmussen mødte og bemærkede, at han forgjæves har søgt at opnaa Enighed med sine Stedbørn, betræffende den Arvelod der kan tilkomme dem, og begjærede desaarsag Boet behandlet ved offentligt Skifte.

For Arvingen Karen Marie Rasmussen mødte Husmand Niels Andersen i Broby Overdrev ifølge Fuldmagt af 5’ dennes, som fremlagdes. Komp. fremlagde et af Afdøde under 3’ Marts d. A. oprettet Testamente, hvorefter hans Kommitt. er indsat til Arving af en Del af Afdødes Boslod forud for Testators øvrige Arvinger. Samtlige øvrige ved Dødsanmeldelsen opgivne Arvinger mødte personlig, dog Nr 10 Hansine Hansen ved Arvingen Nr 7 Hans Pedersen ifølge Fuldmagt af 8’ dennes, som fremlagdes.

Samtlige Tilstedeværende anerkjendte, at Arvingerne ikke ere andre eller flere end de ved Dødsanmeldelsen opgivne, hvorfor de bemærkede at Nr 2 til 8 inkl. ere Børn af Afdøde i hendes Ægteskab med Niels Jacobsen, Nr 9 og 10 af hendes Ægteskab med Hans Nielsen og Nr 11 ved Enkemanden.

Enkemanden opgav at Boets Ejendele bestaae af efternævnte:

Arvefæstestedet Mtr. N. 20 og 21 i Broby, af Værdi                                                   6000 Kr. 00 Ø

Besætning                                                                                                                    340 – 00 –

Avls= og Mejeriredskaber                                                                                           108 – 00 –

Indbo, derunder indbefattet de i Testamentet ommeldte Gjenstande                    500 – 00 –

Smedeværktøj                                                                                                              250 – 00 –

Udestaaende Tilgodehavende for Arbejde                                                                 143 – 41 –

Tilgodehavende i den Sjællandske Bondestands Sparekasse                                   400 –

Kontant Pengebeholdning                                                                                            100 –

Kedel og Jern                                                                                                                   45 –

Beholdning af Sæd                                                                                                        60 –          

                                                                                                                   =            7946Kr. 41 Ø

De tilstedeværende Arvinger anerkjendte Rigtigheden af, hvad Enkemanden har opgivet og af de anførte Værdiansættelse; dog maatte de bestride, at Værdien for den faste Ejendom ikke er større end 6000 Kr, og de maatte desaarsag i Mangel af Overenskomst begjære Stedets Værdi ansat ved lovlig Taxation.

Da saavidt var passeret opnaaedes Overensstemmelse derfor, at Enkemanden forbandt sig til under Lovens Tvang at betale enhver af de under Nr 2 til 11 inkl. ved Dødsanmeldelsen opgivne Arvinger 250 Kr., skriver To Hundrede og Halvtredsindstyve Kroner, hvormed enhver af dem anser sig for fyldestgjort for Mødrenearven og frafalder ethvert videre Krav paa Boet eller Enkemanden. Med Beløbet, i alt 2500 Kr. gives Enkemanden Henstand til 11’ December Termin D. A. og Kapitalen bliver ikke at forrente.

Enkemanden opgav, at der paahviler Boet en Gjæld, stor 1628 Kr., for hvilken Moderarvingerne i enhver Henseende friholdes.

Skiftegebyrerne og Arveafgifterne blev beregnet saaledes:

Skiftegebyr:

1/3 % af Masseindtægten                                                              26,50 Ø

½ % af den beholdne Formue                                                       31_50 Ø

Vidnegebyr       modt Bo                                                                  2_00     

                                                                                                                                    60 Kr 00 Ø

Arveafgift:

af de Moderarvingerne tillagte Lodder 2500 Kr 1%               25 Kr 00 Ø

[af] Enkemandens Lod, beregnet efter

        de af ham opgivne Værdier 657 Kr. 30 Ø 1%                   _6__58.    

                                                                                                                                        31 -   58 .   

                                                                                                             I alt =                 91 Kr 58 Ø.

Enkemanden betaler Skifteomkostningerne og sin egen Arveafgift og gjør Udlæget af Moderarvingernes Arveafgift mod at erholde Beløbet godtgjort, naar Opgjørelse finder Sted i December Termin d. A. Det fremlagte Testamente godkjendtes.

Oplæst og underskrevet. Skiftet sluttet. Retten hævet."5

Afskrift af kopien af testamentet

"Indført. Stpl 2 Kr.                                                                                     Stempeltaxt 3 Kr 15 Ø

                                                                                                                    Sorø Amthus d. 2’ Marts 1880

                                                                                                                                   E Vedel

Testamente

Underskrevne Ane Marie Madsdatter, Parcellist og Smed Hans Rasmussens Hustru af Broby, der i mit Ægteskab med bemeldte Hans Rasmussen har en Datter ved Navn Karen Marie Rasmussen, 22 Aar gammel og i Huset hos os, og derhos af tvende tidligere Ægteskaber har Livsarvinger, bestemmer herved som min sidste Vilje, at naar jeg ved Døden afgaar, skal min ovennævnte Datter Karen Marie Rasmussen, forlods arve af min Boslod, inden nogen Deling mellem hende og mine andre Børn samt eventuelt min efterlevende mand finder Sted, Følgende:

 1. Den Seng med Omhæng, som for Tiden befindes i vor Øverstestue tillige med de deri værende Sengeklæder, nemlig en blaastribet ulden Overdyne, en blaastribet linned Underdyne, en gulstribet do [ditto, dvs. Underdyne] og 2 gulstribede linnede Hovedpuder.
 2. Fire Par blaar lærreds Lagener.
 3. Et mahognimalet enkelt Klædeskab.
 4. En mahognimalet fyrretræs Klædekiste.
 5. Et Dampstrygejern.
 6. Et Messingdørslag og en Messingsi.
 7. Sex og Tredsindstyve Alen Hælvtenlærred [lærred vævet af halvt blår og halvt hør]
 8. Sexten Bund Hørgarn og sexten Bund Blaargarn.
 9. Et Par Sølvspænder.
 10. En Sølvspiseske og to Sølvtheskeer, samt
 11. Et kontant Pengebeløb, stort 300 Kr, skriver Tre Hundrede Kroner.

Foruden denne forlods Arv skal bemeldte min Datter tage Arv efter mig i Lighed med mine andre Børn.

Det bemærkes, at det, hvorover jeg herved disponeret, og som i alt kan anslaaes til en Værdi af 475 Kr., skriver Fire Hundrede og Fem og Halvfjersindstyve Kroner, langtfra naar en Trediedel af min Boslods Værdi, og at min Mand har givet Samtykke til, at de Løsøregjenstande, hvorover jeg som foranført nu har disponeret, skulle betragtes som henhørende til min Boslod, Skulde imidlertid mine andre Børn eller dem, der paa deres Vegne blive berettigede til at handle, modsætte sig, at Løsøregjenstandene in natura tillægges min Datter Karen Marie Rasmussen, og en saadan Protest maatte blive givet Medhold af [v]edkommende Autoritet, er det min Vilje, at til nævnte min Datter erholdes forlods af min Boeslod paa lige Maade som ovenfor er anført et kontant Beløb, stort 475, skriver Fire Hundrede og Fem og Halvfjerdsindstyve Kroner i Arv efter mig.

Til Bekræftelse med min Underskrift i Overværelse af Stedets notarius publicus.

Broby den 3die Marts 1879.

Ane Marie Madsdatter

m.p. P. [med påholden pen]

At Ane Marie Madsdatter, Parcellist og Smed Hans Rasmussens Hustru af Broby, hvis Identitet for mig er godtgjort ved de nedentegnede Vidner, i Overværelse af mig og bemeldte Vidner har ved Fornuftens fulde Brug og – da hun erklærede ikke at kunne skrive – med paaholden Pen underskreven foranstaaende Testamenter, efter at samme for hende højt og tydeligt var oplæst og af hende erklæret at indeholde hendes sidste Vilje, attesteres herved under Haand og Embedssegl samt med Vidnernes Underskrift.

                           p.t. Broby den 3 Marts 1879.

                                                      I not. publ. Birkedommer Jørgensens Forfald.

                                                                                  Bronie

Som Notarial= og Identitetsvidner:

Jacob Sørensen                          Søren Andersen

Gmd i Broby.                              Parclst i Lynge.

Gebyr og Justitsfondsafgift 1 Kr 55 Øre

[det vil sige] fire Kroner femti fem Øre

Jeg Parcellist og Smed Hans Rasmussen i Broby erkjender herved at have givet mit Samtykke til, at de i foranstaaende Testamente ommeldte Løsøregjenstande betragtes som hørende til min Hustrus, Ane Marie Madsdatters Boslod.

                           Broby den 3 Marts 1879.

                                                      Hans Rasmussen.

                           Til Vitterlighed.

                           Søren Andersen.   Jacob Sørensen.

                           #                                                    #                                                    #

                           Rigtig indført."6

Skifter i godsarkiverne

Ane Marie Madsdatters skifte var relativt nemt at finde, fordi der kun var to mulige skiftemyndigheder. Før 1851 skal et skifte ofte findes i et godsarkiv, og et sogn var tit delt mellem flere godser. Hvis du har prøvet at være i tvivl om, hvilket godsarkiv du skulle finde et skifte i, så læs med igen næste gang, hvor jeg tager fat på godsarkiverne.

Kildehenvisninger:

 1. Hans A. Rosbach, Vester Broby Kirke, digitalt fotografi, Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Vester_Broby_kirke_20090410-07.jpg : tilgået 9. oktober 2018), deles under licensen CC BY-SA 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0).
 2. Sorø by og birk, Sorø amt, Dødsanmeldelsesprotokol, 1876-1879, uden sidetal, "Aar 1879 d 1ste April," Ane Marie Madsdatter dødsanmeldelse (1879); digitalt billede, AO genvej (http://ao.salldata.dk/vis1.php?bsid=128623&side=15 : tilgået 9. oktober 2018), sti: Skifter > Sorø amt > Retsbetjente.
 3. Sorø by og birk, Skifteprototokol for Sorø birk i Sorø Amt, 1876-1881, folio 371; digitalt billede, AO genvej (http://ao.salldata.dk/vis1.php?bsid=129526&side=13 : tilgået 9. oktober 2018), sti: Skifter > Sorø amt > Retsbetjente > Sorø by og birk >  Register til skifteprotokol for Sorø Birk i Sorø Amt.
 4. Ibid, folio 217; digitalt billede, AO genvej (http://ao.salldata.dk/vis1.php?bsid=129523&side=220 : tilgået 9. oktober 2018), sti: Skifter > Sorø amt > Retsbetjente.
 5. Ibid, folio 221; digitalt billede, AO genvej (http://ao.salldata.dk/vis1.php?bsid=129523&side=224 : tilgået 9. oktober 2018).
 6. Ibid, folio 226b; digitalt billede, AO genvej (http://ao.salldata.dk/vis1.php?bsid=129523&side=229 : tilgået 9. oktober 2018).